Koncept

Projekat će proizvesti TV emisiju u formatu „intervjua“ sa Sunčicom Nestorović (predstavnikom opštine) i Sunčicom Ivanović, (članom tima na projektu), u saradnji sa lokalnom televizijom „Kuršumlija“. Lokacija snimanja je TV stanica „Kuršumlija“. Video i audio zapis biće dostupni na „You Tube“ kanalu.

Na početku i na kraju proizvedenog video klipa, biće prikazani informacioni ekrani sa svim potrebnim elementima vidljivosti i tekstom o odricanju od odgovornosti.

Malina Savić, TV voditelj, vodiće „intervju“ sa Sunčicom Nestorović i Sunčicom Ivanović, članom tima na projektu „Aktiviranje za više mogućnosti“. Projekat je finansiran od strane EU, a ko-finansiran od strane Vlade Republike Srbije, realizuje se kroz grant šemu “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih.

Pitanja koja će TV voditelj postavljati projektnom menadžeru i predstavniku opštine Kuršumlija:

 1. Pitanje :

Šta predstavlja projekat „Aktiviranje za više mogućnosti“ za opštinu Kuršmlija? (Pitanje upućeno predstavniku opštine Kuršumlija)

Odgovor:

Imajući u vidu osobu sa invaliditetom kao pojedinca, ličnost sa svim opštim i specifičnim potrebama sistemska rešenja moraju svakoj grupaciji osoba  sa invaliditetom  omogućiti da oblikuju , izražavaju i realizuju svoje osnovne razvojne potrebe. Kao i posebne interese, da imaju jednake mogućnosti kao i osobe bez invaliditeta a pre svega da imaju pravo na različitost. Danas se položaj osoba sa invaliditetom  mora posmatrati pre svega  kao pitanje ljudskih prava. Invalidnost je složen društveni fenomen koji praktično zadire u sve oblasti savremenog života i iziskuje međusektorsku koordinaciju i partnerstvo, razvoj preduzetničkih veština i znanja, samozapošljavanje i otvaranje novih radnih mesta, saradnju različitih organa vlasti, lokalnih samouprava, civilnog sektora i samih osoba sa invaliditetom  i njihovih organizacija. Naglasak se stavlja na garantovanje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom na diskriminaciju i njihovo puno učešće u društvu.

 Pitanje:

Zašto je uključivanje osoba sa invaliditetom bitno za društvo i za širu zajednicu? (Pitanje upućeno predstavniku opštine Kuršumlija)

Odgovor:

Ciljna grupa projekata su nezaposlene osobe sa invaliditetom iz Kuršumlije. Osobe sa invaliditetom kao jedna od najugroženijih grupa na tržištu rada predstavljaju kategoriju lica sa preprekama u zapošljavanju. Postoji niz problema koji ih sprečavaju u ravnopravnoj integraciji na tržištu rada  sa drugim licima, odnosno da budu konkurentni na tržištu rada: zdravstvena ograničenja, nisko samopoštovanje, predrasude poslodavaca prema radnim sposobnostima, neadekvatno obrazovanje, nedostatak obrazovanja ili radnog iskustva, teškoće u prilagođavanju radnom okruženju, nizak nivo socijalne podrške.

 1. Pitanje:

Šta nam možete reći o tome koliko opština Kuršumlija podstiče uključivanje osoba sa invaliditetom u društvo i zajednicu i koji je to nabolji način?  (Pitanje upućeno predstavniku opštine Kuršumlija)

Odgovor:

Opština Kuršumlija, kroz razne projekte, javne radove planove i programe podstiče rad osoba sa invaliditetom kao i mogućnost zapošljavanja.

4.Pitanje:

Koji dokumenti  će biti izrađeni na projektu i kako  opština Kuršumlija podstiče uključivanje osoba sa invaliditetom? (Pitanje upućeno predstavniku opštine Kuršumlija)

Odgovor:

U okviru ovog projekta biće izrađen Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja osobe sa invaliditetom u kojem ćemo definisati strateške ciljeve  kojima   se nadamo da ćemo uspeti u da poboljšanju samog  položaja osoba sa invaliditetom.

5 .Pitanje:

Koje sve institucije i organizacije  učestvuju  u  procesu efikasnijeg ukljčivanja osoba sa invalidietom? (Pitanje upućeno predstavniku opštine Kuršumlija)

Odgovor:

Institucije koje učestvuju u uključivanje osoba sa invaliditetom su Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlija, opština Kuršumlija i javne institucije i privatni sektor u okviru kojih se odvija radna praksa.

 1. Pitanje:

Kakvi su budući planovi opštine Kuršumlija na polju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom? (Pitanje upućeno predstavniku opštine Kuršumlija)

 Odgovor:

Budući planovi opštine Kuršumlija na polju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom  su organizovane kampanje za podizanje svesti u cilju povećanja motivacije nezaposlenih osoba sa invaliditetom da poboljšaju svoje veštine i znanja na tržištu rada i motivacije poslovnog sektora za povećanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

 1. Pitanje:

Da li biste mogli da date par saveta osobama sa invaliditetom kako da se aktivnije uključe u zajednicu? (Pitanje upućeno članu projektnog tima)

 Odgovor:

Saveti osobama sa invaliditetom bi bili da se aktivnije uključe u zajednicu i  društvene tokove, da se informišu o svojim pravima, da uzmu aktivnije učešće u radnim praksama kao i u okviru obuka na starim zanatima i IKT kursa.

 1. Pitanje:

Koji su to zajednički očekivani rezultati partnera na projektu „Aktiviranje za više mogućnosti“? (Pitanje upućeno predstavniku opštine Kuršumlija i članu projektnog tima)

Odgovor:

Zajednički očekivani rezultati su povećana zapošljenosti i socijalna uključenost nezaposlenih osoba sa invaliditetom kroz modele aktivne inkluzije.

 Ciljna grupa

Osobe sa invaliditetom, poslodavci i opšta javnost

 

Tehničke informacije:

 • Dužina TV emisije je 10 minuta
 • TV emisija će biti snimljena u formatu MPEG4 H264
 • Rezolucija video zapisa 1080 p – 1920×1080
 • Kvalitet audio snimka 44 KHz, 16 bit Stereo
 • Kompletan izgovoren tekst će biti titlovan
 • Govornikovo ime i titula će biti vidljivi (titl potpis)
 • Sav tekst, logo, pozdravni i uvodni ekran, potpis i titl će biti u ćiriličnom pismu
 • Tokom TV emisije više puta će se u donjem desnom uglu pojavljivati kajron (trčkalica) sa sledećim ispisom:  Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, vrednog 4,7 miliona evra, koji finansira EU a su-finansira Vlada Republike Srbije. Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su krajnji korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

 

 

Projekat ”Aktiviranje za više mogućnosti!” je deo grant šeme Podrška  Evropske unije aktivnom uključivanju mladih

Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije, Koste Vojinovića 6, 18430 Kuršumlija
uos.kursumlija@gmail.com

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i sufinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije i Opština Kuršumlija