Најновије вести

ЕУ пројекат “Активирање за више могућности“ за запошљавањe особа са инвалидитетом у Куршумлији

ЕУ пројекат “Активирање за више могућности“ за запошљавањe особа са инвалидитетом у Куршумлији

ЕУ пројекат “Активирање за више могућности“ за запошљавањe особа са инвалидитетом у Куршумлији     Куршумлија, 15.06.2020.   Информативна сесија пројекта „Активирање за за више могућности“, који спроводи Удружење особа са инвалидитетом Куршумлије у партнерству са...

opširnije
Програм за развој социјалних вештина и даље радне праксе

Програм за развој социјалних вештина и даље радне праксе

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ     Програм за развој социјалних вештина / компетенција   Програм (Практикум) је намењен корисницима у пројекту. Програм омогућава стицање попречних вештина и способности (интеркултуралног разумијевања, тимски рад, комуникативност,...

opširnije

ТВ емисије и репортаже

ТВ емисија 4 – Активирање за више могућности

ТВ емисија 4 – Активирање за више могућности

Концепт   Пројекат ćе произвести ТВ емисију у формату „интервјуа са Сунчицом Ивановић, (чланом тима на пројекту)  и у сарадњи са локалном телевизијом „Куршумлија“. Локација снимања је ТВ станица "Куршумлија". Видео и аудио запис биће доступни на „Yоu Тубе“ каналу. На...

Тв емисија 3 – Активирање за више могућности

Тв емисија 3 – Активирање за више могућности

Kонцепт   Пројекат ćе произвести ТВ емисију у формату „интервјуа са Марком Филиповићем, пројектним менаџером-оси) и у сарадњи са локалном телевизијом „Куршумлија“. Локација снимања је канцеларија Удружења особа са инвалидитетом Куршумлије, Ул Косте Војиновића бр 6 у...

ПРОЈЕКАТ ПРОМОВИШЕ ПРАВА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

 

Особе са инвалидитетом су један од најосетљивијих и најспецифичнијих елемената друштвено-развојне, економске и пре свега социјалне политике уопште. Пројекат има за циљ развој инвалидске заштите у оквирима модерне, плуралне социјалне политике.

ПОБОЉШАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ИНКЛУЗИЈЕ И ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КРОЗ ЕФИКАСНУ ПОЛИТИКУ

 

Имајући у виду особу са инвалидитетом као појединца, личност са свим општим и специфичним потребама, системска решења морају свакој групацији особа са инвалидитетом омогућити да обликују, изражавају и реализују своје основне развојне потребе. Као и посебне интересе, да имају једнаке могућности као и особе без инвалидитета, а пре свега да имају право на различитост.

Данас се положај особа са инвалидитетом мора посматрати пре свега као питање људских права. Инвалидност је сложен друштвени феномен који практично задире у све области савременог живота и изискује међусекторску координацију и партнерство, развој предузетничких вештина и знања, самозапошљавање и отварање нових радних места, сарадњу различитих органа власти, локалних самоуправа, цивилног сектора и самих особа са инвалидитетом и њихових организација. Нагласак се ставља на гарантовање равноправности особа са инвалидитетом, на недискриминацију и њихово пуно учешћа у друштву.

ПРАВА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

 

Дефиниција инвалидитета усклађена је са Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом Уједињених нација, чији је Република Србија потписник (2009. године). Заснива се на социјалном моделу, односно схватању инвалидитета из контекста људских права. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом дефинише особу са инвалидитетом као „лице са трајним последицама телесног, сензорног, менталног или душевног оштећења или болести које се не могу отклонити лечењем или медицинском рехабилитацијом, које се суочава са социјалним и другим ограничењима од утицаја на радну способност и могућност запослења или одржања запослења. Лице које нема могућности или има смањене могућности да се, под равноправним условима, укључи на тржиште рада и да конкурише за запошљавање са другим лицима.“

ПИТАЊА И ПРЕДРАСУДЕ

 

Особе са инвалидитетом представљају једну од категорија лица са препрекама у запошљавању, због проблема као што су:

 

  • Здравствена ограничења (смањена радна способност)
  • Ниско самопоштовање
  • Предрасуде послодаваца према њиховим радним способностима
  • Неадекватно образовање, недостатак образовања или радног искуства
  • Тешкоће у адаптацију (радно окружење, друштво)
  • Низак ниво социјалне подршке

Које послове особа са инвалидитетом може да обавља?

 

Док инвалидитет, са једне стране, намеће ограничења, са друге стране и особе са инвалидитетом своја знања, вештине и таленте могу да стичу, развијају и обогаћују формалним и неформалним каналима, кроз образовање, хобије и лична интересовања. У том погледу особе са инвалидитетом се не разликују од особа без инвалидитета.

Послодавац може да запосли особу са инвалидитетом на два начина:

 

  1. Под општим условима – без прилагођавања
  2. Под посебним условима – уз прилагођавање

У оквиру прилагођавања се може обезбедити и стручна помоћ као подршка код увођења у посао, или на радном месту кроз саветовање, оспособљавање, услуге асистенције и подршку на рад ном месту, праћење при раду, развој личних метода рада и оцењивање ефикасности.

ЗАПОСЛИТЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

 

Послодавац који запосли особу са инвалидитетом којој је потребна стручна подршка на радном месту, може остварити право на рефундацију трошкова зараде за лице које је ангажовано на пружа њу стручне подршке новозапосленој особи са инвалидитетом, само за време док пружа стручну помоћ, а најдуже 12 месеци.

Послодавац који запосли особу са инвалидитетом којој је потребно прилагођавање радног места може остварити право на рефундацију примерених трошкова прилагођавања радног места у једнократном износу, при чему је примереност усклађена са проценом радне способности. Под прилагођавањем радног места подразумева се техничко и технолошко опремање радног места, средстава за рад, простора и опреме у складу са могућностима и потребама запослене особе са инвалидитетом. Рефундација примерених трошкова прилагођавања рад ног места може се одобрити послодавцу, у једнократном износу, до 400.000,00 динара по особи са инвалидитетом. Послодавац који на неодређено време запосли особу са инвалидитетом без радног искуства, има право на субвенцију за раде за ту особу, у трајању од 12 месеци од дана заснивања радног односа са особом са инвалидитетом. Субвенција зараде се одобрава на основу поднетог захтева послодавца, у висини до 75% укупних трошкова зараде са припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање, али не више од износа минималне за раде утврђене у складу са прописима о раду.

Чланом 45б Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање је омогућено да се послодавац, који на неодређено време запосли особу са инвалидитетом, ослободи обавезе плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање који се плаћају на основицу, односно на терет средстава послодавца, за период од 3 године, од дана заснивања радног односа тог лица.

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, рад и запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање. Категорија теже запошљивих на које се ова субвенција укључује и особе са инвалидитетом. Висина субвенције зависи од степена развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС ) према месту запошљавања лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије.

Средства додељена по основу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним мести ма где су минимум државна помоћ (државна помоћ мале вредности). Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање нових радних места, поред осталог, у обавези је да заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом са незапосленим лицима за која остварује право на субвенцију, при чем у Национална служба прати реализацију уговорне обавезе 12 месеци. Јавни позив се сваке године обично отвара на дан објављивања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до последњег календарског дана у години. 300.000,00 динара по лицу, у четвртој групи ЈЛС и девастираним подручјима.

 

ЗАКОНСКА ОБАВЕЗА ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

 

Ова обавеза је прописана уз одговарајућу скалу на основу укупног броја запослених, укључујући особе са инвалидитетом. Ова обавеза важи за свако предузеће које има 20 и више запослених.

Укупан број запослених обухвата сва лица која су у радном односу у складу са прописима о раду и као таква су пријављена надлежним организацијама обавезног социјалног осигурања. То значи да се убрајају лица која су засновала радни однос на неодређено и на одређено радно време, а у обзир се узимају и лица са не пуним радним временом, као и она која обављају послове ван просторија послодавца.

 

ОБАВЕЗА ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

 

1 – 19 запослених- 0

20 – 49 запослених- 1

50 – 99 запослених- 2

100 – 149 запослених- 3

 

На сваких наредних започетих 50 запослених по једну особу са инвалидитетом.

Укупан број запослених обухвата сва лица која су у радном односу у складу са прописима о раду икао таква су пријављена надлежним организацијама обавезног социјалног осигурања. То значи да се убрајају лица која су засновала радни однос на неодређено ина одређено радно време, а у обзир се узимају илица са не пуним радним временом, као и она која обављају послове ван просторија послодавца.

 

ЗАШТО ЗАПОСЛИТИ ОСОБУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

 

Особе са инвалидитетом су богат и често заборављен извор људских ресурса у скоро свим професијама. Искуства чланова послодаваца који запошљавају особе са инвалидитетом оцењују раднике са инвалидитетом као просечне или изнад просека у обављању задатака, редовности доласка на посао и поштовању правила о безбедности и здрављу на раду. Такође, особе са инвалидитетом често могу да буду лојалније послодавцима који их ангажују. Осим што особе са инвалидитетом могу својим вештинама и вредним радом да допринесу успешности предузећа, предузећа могу ида се похвале разноликошћу радне снаге која рефлектује разноликост друштва. Ово посебно може отворити и више нових клијената и купаца и потрошача на које предузеће не обраћа посебну пажњу.

Корпоративна култура и друштвено одговорно пословање спадају у модерне концепте којима се предузећа окреће и гради позитивну слику о себи у очима инвеститора, купаца или будућег клијената. Усвајање политика које рефлектују уздржавање од било какве дискриминације, поштовање потреба и интереса запослених и свести о уткају предузећа на друштво нису везани за величину предузећа. Тако се сва она која их усвоје и примењују могу похвалити и својим активним доприносом развоју хуманог друштва. Запошљавање особе са инвалидитетом може донети предузећу иновативност у организацији и спровођењу активности, као и проналажење алтернативних решења.

Пројекат ”Активирање за више могућности!” је део грант шеме Подршка Европске уније активном укључивању младих

Удружење особа са инвалидитетом Куршумлије, Косте Војиновића 6, 18430 Куршумлија
uos.kursumlija@gmail.com

Пројекат је финансиран средствима Европске уније и суфинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Удружење особа са инвалидитетом Куршумлије и Општина Куршумлија