AKTIVIRANJE ZA VIŠE MOGUĆNOSTI

 

 

Oblast projekta: Ljudski resursi i društveni razvoj (aktivno uključivanje)
Gradovi: Kuršumlija
Vrednost projekta: 98.862,16 EUR
Period realizacije: 18 meseci, 23.12.2018. – 23.06.2020.
Krajnji primaoci: Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije i Opština Kuršumlija

Telo za ugovaranje: Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije
Krajnji korisnici: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta
Ostali korisnici: Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije, osobe sa invaliditetom, nacionalna služba za zapošljavanje Kuršumlija, lokalni preduzetnici
Ciljna grupa: Osobe sa invaliditetom, mladi i pripadnici ranjivih ili ugroženih grupa, kao i krajnji korisnici projekata podržanih u okviru grant šeme

CILJEVI PROJEKTA

Opšti cilj projekta je da opština Kuršumlija postane povoljno okruženje za jačanje i podsticanje ekonomskog razvoja, kroz povećanje zaposlenosti i implementaciju programa reforme zapošljavanja i socijalne politike.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Aktivno uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada
 • Poboljšane veština osoba sa invaliditetom kroz radne praksu
 • Aktivnosti podizanja svesti putem medijske kampanje
 • Poboljšanje socijalne uključenosti i zapošljavanja osoba sa invaliditetom kroz efikasnu međusektorsku koordinaciju i partnerstvo
 • Razvoj preduzetničkih veština i znanja osoba sa invaliditetom
 • Samozapošljavanje i stvaranje novih radnih mesta za osobe sa invaliditetom

UTICAJ I REZULTATI

Pozitivni uticaj na ciljnu grupu dugoročno će biti ostvaren kroz:

 • Podignute veštine i kompjuterska pismenost OSI (osoba sa invaliditetom)
 • Pružanje konkretne radne prakse
 • Povećana zaposlenost nezaposlenih OSI (osoba sa invaliditetom)
 • Održivost socijalne uključenosti OSi (osoba sa invaliditetom)
 • Povećan kapacitet lokalne samouprave i drugih zainteresovanih strana da pruže kontinuiranu podršku nezaposlenim osobama sa invaliditetom u Kuršumliji

Pozitivni uticaj na korisničke institucije dugoročno će biti ostvaren kroz:

 • Unapređenje socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom u Srbiji
 • Povećanje mogućnosti zapošljavanja za osobe sa invaliditetom

 

Projekat Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih“ vredan 4.7 miliona evra, koji finansira Evropska unija a sufinansira Vlada Republike Srbije, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost mladih u Srbiji povećanjem zaposlenosti, omladinskih aktivnosti, radnog iskustva i preduzetničke prakse među mladima. Evropska unija i Vlada Republike Srbije su bespovratno dodelili 24 granta, koji će se realizovati u više od 35 gradova i opština u Srbiji do kraja 2021. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije i obrazovne ustanove, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalnom nivou u obrazovanju i zapošljavanju, inovativnoj praksi i modelima aktivnog uključivanja, i na taj način ojačati društvenu uključenost mladih. Uticaj i konkretni rezultati projekta se očekuju na svim nivoima, a posebno u vezi sa povećanim kapacitetima relevantnih institucija u oblasti inovativnog razvoja i upravljanja merama aktivnog uključivanja mladih, razvoja politike u skladu sa najboljom praksom EU, kao i efikasniju upotrebu finansijske pomoći Evropske unije.

 

Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su krajnji korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

 

Više o projektu možete saznati na www.ukljucivanjemladih.rs

 

Od 2000. do danas, Evropska unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji. Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije. Evropska Unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.

Projekat ”Aktiviranje za više mogućnosti!” je deo grant šeme Podrška  Evropske unije aktivnom uključivanju mladih

Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije, Koste Vojinovića 6, 18430 Kuršumlija
uos.kursumlija@gmail.com

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i sufinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, a sprovode ga Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije i Opština Kuršumlija