Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlija

 

ul. Branka Radičevića br.17 18430 Kuršumlija

 
Matični broj: 28067119
Datum registracije: 10.11.2011 godine
PIB: 107347633
Osnivač i zakonski zastupnik: Marko Filipović

U ovoj godini naša organizacija broji 138 članova sa uredno obrađenim dosijeima sa biografskim podacima, istorijom bolesti i njihovim potrebama, sa različitim stepenom invalidnosti, čiji je invaliditet nastao usled različitih bolesti ( dečije i cerebralne paralize, distrofije, multipleks skleroze, paraplegije i amputacije i drugih vrsta oboljenja osoba sa ivanliditetom ).

Veliki broj članova je sa neznatnim prihodima ili nikakvim, jer nisu bili u mogućnosti da se adekvatno obrazuju, a samim tim i da nađu posao prema preostaloj radnoj sposobnosti, čime je njihovo funkicionisanje u samom društu ugroženo kao i njihova sama egzistencija.
Veliki uspeh za našu organizaciju je što je u 2017 godni uspelo da dobije Licenca (dozvola za rad) u skladu sa čl.176 do 184. Zakona o socijalnoj zaštiti U skladu sa čl.176 do 184. Zakona o socijalnoj zaštiti Ministarstvo za rad,zapošljavanje,boračka i socijalna – Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu – Odeljenje za inspekcijski nadzor je izdalo rešenje o ispunjenosti uslova i standarda za pružanje usluge pomoć u kući broj; 022-02-00031/2017 od 29.09.2017 godine – ograničenu licencu na pet godina prpisano članom 180. Zakona o socijalnoj zaštiti kao i uspešno realizovali projekat personalnih asistenata, kao i to da smo razvili svest lokalne zajednice o osobama sa invaliditetom.

Veliki uspeh za našu organizaciju je što uspešno realizovali projekat personalnih asistenata, kao i to da smo razvili svest lokalne zajednice o osobama sa invaliditetom.
U daljem izveštaju o radu u narativnom delu detaljnije smo opisali uslugu pomoć i u kući za 2018 godinu.
Takođe, ostvarujemo uspešnu saradnju sa Opštinskom organizacijom gluvih i nagluvih Velike Plane, Savezom Slepih i Slabovidih, Savezom za Dečju i Cerebralnu Paralizu Srbije, Opštinskom organizacijom gluvih i nagluvih Smederevske Palanke, Udruženjem paraplegičara Smederevske Palanke, Ženskim centrom iz Velike Plane i drugim udruženjima i nevladinim organizacijama.